Pametne naprave v službi in doma


MIZSEvropski socialni sklad

 

 

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna  znanja za delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in potrebujejo osnovne veščine za učinkovito elektronsko komuniciranje.

Digitalno kompetentne osebe se lažje vključujejo v delovne procese ter tako razširijo svoje zmožnosti komuniciranja v delovnem procesu.

Temeljni namen programa je udeležencem omogočiti, da ponovijo in nadgradijo znanje uporabe pametnih naprav – pametnega telefona in tablice ter se seznanijo s prednostmi in možnostmi uporabe le teh.

Udeleženec je po končanem 50-urnem programu pridobil naslednje kompetence:

 • Pozna različne operacijske sisteme in tehnične specifikacije pametnih naprav, s pametno napravo zna dostopati do interneta;
 • ve, s katerimi dotiki lahko ukazuje pametni napravi, zna dodajati plošče domačega zaslona, bližnjice in pripomočke, prilagaja ozadja domačega zaslona ter briše plošče na domačem zaslonu;
 • zna uporabljati tipkovnico pametne naprave ter nekaj osnov za urejanje besedil s pomočjo virtualne tipkovnice;
 • zna pametno napravo povezati z internetom s pomočjo podatkovnega interneta in s pomočjo brezžične povezave Wi-Fi in svojo napravo poveže z Google računom ter ve, kaj je sinhronizacija;
 • zna zaščititi podatke na napravi s pomočjo zaklepanja zaslona na različne načine;
 • zna nameščati, odstranjevati in posodabljati programe
 • ve, na kakšne načine lahko dostopa do elektronske pošte, prejema in ureja elektronsko pošto ter ve, kako urediti stike;
 • pozna aplikacijo Google iskanje in se s pomočjo aplikacije zna aktivno iskanje informacij na internetu;
 • zna uporabljati aplikacijo Koledar in vanjo vnašati naloge, ter nastaviti opozorila, ki jih bodo opozarjala na vpisane dogodke;
 • zna sprejemati in zavračati klice (tudi s pomočjo sporočila), pozna pregledovanje zgodovine klicev in shranjevanje stika iz zgodovine klicev, uporabo zvočnika med telefoniranjem ter brskanje po napravi med aktivnim klicem;
 • zna fotografirati s pomočjo pametnih naprav in zajemati videoposnetke, po potrebi obdelati zajete fotografije;
 • poznajo organizacijo datotek in map in zna prenašati datoteke iz telefona na računalnik in obratno;
 • s pomočjo aplikacije Google Drive pozna shranjevanje datotek v oblak, urejanje in organizacijo datotek v oblaku ter deljenje datotek z drugimi.

Izvedbe programov leto 2017:
Skupina 1: 9. 2. 2017-25. 5. 2017
Skupina 2: 15. 2. 2017-31. 5. 2017

V program v letu 2017 je bilo vključenih 25 udeležencev, vsi udeleženci so program uspešno zaključilo, 24 udeležencev je bilo starejših od 45 let.

Izvedba programov v letu 2018:
Skupina 1: 22. 1. 2018-26. 2. 2018
Skupina 2: 16. 5. 2018-18. 6. 2018
Skupina 3: 24. 9. 2018-7. 11. 2018

V program Pametne naprave v službi in doma je bilo v letu 2018 vključenih 43 udeležencev, vsi so program uspešno zaključili.  42 udeležencev je bilo starejših od 45 let.

Program je bil izveden v učilnicah SUTŽO, na Poljanski c. 6 v Ljubljani.

Vsi udeleženci so dobili GRADIVO >>.

Kontakt:
Petra Bališ, + 386 41 779 653, petra@balis.si;

Vodja konzorcija:
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

Usposabljanja so potekala v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih kompetenc Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s ciljem izboljšanja temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/