Pridobivanje kompetenc 2016-2019


MIZS

Evropski socialni sklad

 

 

 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019 izvaja izobraževalne programe za boljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, manj izobraženih in manj usposobljenih. Je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti zaposlenih, tistih nad 45 let, ki so doslej imeli manj možnosti vključiti se v organizirano izobraževanje, zdaj pa si želijo izboljšati svoje znanje in spretnosti ter biti delovno  še bolj uspešni.

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence udeležencev izobraževanja in usklajenost s potrebami trga. Pomemben cilj je povečati njihovo zaposljivost in mobilnost ter spodbuditi njihovo osebnostno rast in participacijo v družbi.

Komu je usposabljanje namenjeno?
• Zaposlenim, ki potrebujejo znanje s področja računalništva in digitalne tehnologije za lažje in učinkovitejše opravljanje delovnih nalog in za boljše sodelovanje v družbi.
• Zaposlenim, ki potrebujejo znanje za temeljno sporazumevanje v angleškem jeziku za delovno in življenjsko uspešnost.
• Zaposlenim, ki so starejši od 45 let in so manj usposobljeni ter nižje izobraženi.

 


Dejavnosti / metode / rezultati

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje bomo do leta 2019 izvajali naslednje programe usposabljanja:

Programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO):

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se angleškega jezika še niso učili ali bi si želeli nekdaj pridobljeno znanje obnoviti. Udeleženci se bodo naučili primerno in razumljivo izraziti svoje mnenje, se odzvati na spodbude, prošnje in vprašanja ter sodelovati v preprostem pogovoru.

Cilji programa so razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito komunikacijo s strankami, sodelavci in poslovnimi partnerji. Udeleženci se seznanijo s strategijo učinkovite komunikacije, s poslovno komunikacijo, različnimi načini reševanja konfliktov.

Programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO):

Zaposlenim, ki še niso najbolj vešči uporabe računalnika bomo predstavili računalnik kot nepogrešljivo orodje pri opravljanju dela in v življenju. Udeleženci bodo pridobili znanje za uporabo pametnih naprav. Naučili se bodo varno poiskati koristne spletne informacije, uporabljati elektronsko pošto, pisati dopise, urejati stike, organizirati razpored dejavnosti v Googlovem koledarju, shranjevati datoteke v oblaku in urejati fotografije.

Usposabljanje traja 50 ur in je za udeležence brezplačno. Zasnovano je interaktivno, s številnimi praktičnimi vajami. Programe izvajajo posebej usposobljeni mentorji Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Udeleženci bodo prejeli tudi brezplačno učno gradivo.

Seznam vseh programov, ki jih izvajamo partnerji najdete TUKAJ.Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/