Mozaik v angleškem jeziku za kompetentno komunikacijo


MIZSEvropski socialni sklad

 

 

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni.

Cilji programa so razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku. Udeleženci se seznanijo z izborom besedišča in slovničnih struktur, ki so potrebne za delo in komunikacijo s strankami. Program je izpeljan v obliki praktičnih delavnic. Udeleženci preko iger vlog in igranih situacij aktivno sooblikujejo delavnice in se tako urijo za kasnejšo samostojno rabo tujega jezika. Cilji so tudi spoznavanje uporabe IK tehnologije tako za delo s strankami kot tudi v pomoč pri nadaljnjem učenju tujega jezika.

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

  • Sposobnost bralnega razumevanja v angleškem jeziku za potrebe dela in komunikacije s strankami ter dela z avtentičnimi besedili raznih tipov,
  • Sposobnost govornega sporočanja v govoru in pogovoru na teme delovnega okolja ter pri pogovorih s strankami,
  • Sposobnost slušnega razumevanja avtentičnih govorov in pogovorov na teme delovnega okolja ter pri govornem sporazumevanju s strankami,
  • Sposobnost pisnega sporočanja v besedilih na teme delovnega okolja ter v pisni komunikaciji s strankami
  • Samostojno delo z IK tehnologijo: uporaba spletnih slovarjev in drugih spletnih ter IK orodij za delo pri uporabi tujega jezika ter pri učenju in utrjevanju znanja tujega jezika
  • Sposobnost nadaljnjega samostojnega učenja, utrjevanja znanja tujega jezika

Izvedbe programov leto 2017
Skupina 1: 7. 2. 2017 – 29. 5. 2017
Skupina 2: 5. 6. 2017 – 11. 7. 2017
Skupina 3: 19.9.2017 – 24. 10. 2017

V program v letu 2017 je bilo vključenih 55 udeležencev, vsi udeleženci so program uspešno zaključilo, vsi so bili starejši od 45 let.

Vsi udeleženci so dobili GRADIVO >>.

Izvedbe programov za leto 2018
Skupina 1: 23. 1. 2018 – 27. 2. 2018

V program Mozaik v angleškem jeziku je bilo v leto 2018 vključenih 15 udeležencev, vsi so program uspešno zaključili, vsi so bili starejši od 45 let.

Vsi udeleženci so dobili GRADIVO >>.

Program je bil izveden v učilnicah SUTŽO, na Poljanski cesti 6, v Ljubljani.

 

Kontakt:
Petra Bališ, + 386 41 779 653, petra@balis.si;

Vodja konzorcija:
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

Usposabljanja so potekala v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih kompetenc Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s ciljem izboljšanja temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/