Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje


Oblikovala se je nacionalna mreža, ki omogoča bolj učinkovito in bolj organizirano delovanje nevladnega sektorja na področju izobraževanja starejših.

Z utrjevanjem temeljnih konceptov izobraževanja starejših in razvojem novih konceptov medgeneracijskega sodelovanja je projekt pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju družbene, politične in ekonomske odgovornosti starejših in mlajših generacij. Uresničilo se je načelo vseživljenjskega učenja in izobraževanja, utrdila se je integracija različnih skupin v družbo, omogočili smo, da so starejši ostali vključeni v družbo. Vključenost v družbo pomeni stopnjo, do katere se življenja posameznikov povežejo z življenjem drugih posameznikov in skupnosti. Ta povezanost se je okrepila.

Mreža je bila skozi šest let deležna finančne podpore Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo RS. Mreža je rasla po korakih.

• 2010-2012: Krepitev mreže nevladnih organizacij izobraževanja starejših
Vzpostavljena je bila podporna struktura mreže, intenzivnejše delovanje in povezovanje nevladnih organizacij.
Partnerji v projektu: UTŽO Škofja Loka, UTŽO Grosuplje, UTŽO Žalec in NEC Cerknica.

• 2012-2014: Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših
Oblikovali smo pomembne dokumente za dvig kakovosti delovanja nevladnega sektorja, pripravili strategijo in analizo delovanja mreže. Utemeljevali smo pomen izvajanja usposabljanja mentorjev v izobraževanju starejših in prvič izvedli usposabljanje prostovoljcev – animatorjev, ki delujejo v študijskih skupinah.
Partnerja v projektu: UTŽO Ilirska Bistrica in AD UTŽO Velenje.

• 2014-2015: Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko povezovanje
Povezali smo se z Zavodom MISSS in svoje delovanje širili na medgeneracijsko učenje. Ugotavljali smo potencial za razvoj medgeneracijskega učenja v nevladnem sektorju ter prepoznavali najprimernejše oblike za povezovanje generacij.
Partnerja v projektu: AD UTŽO Velenje in Zavod MISSS.

Vsebinska mreža je članica Konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije.


Dejavnosti / metode / rezultati

• zagovorništvo in civilni dialog,
• svetovanje in mentorstvo NVO,
• usposabljanja,
• razvoj podporne strukture mreže,
• prenos dobrih praks in novih izobraževalnih programov,
• vsebinska srečanja,
• sodelovanje z gospodarstvom.

Izvedli smo:

• 23 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 533 mentorjev in prostovoljcev za izobraževanje starejših,
• 1017 svetovalnih/mentorskih ur nevladnim organizacijam,
• 25 srečanj,
• 4 analize,
• 8 novih programov in storitev, ki jih lahko NVO izvajajo na področju izobraževanja starejših,
• 11 predlogov sprememb predpisov in razvojnih dokumentov,
• 6 zagovorniških akcij/iniciativ za javno upravo z namenom spodbujanja civilnega dialoga,
• 4 skupne akcije za ozaveščanje gospodarstva, medijev in širše javnosti.

Rezultati:

• Slovenska Univerza za tretje življenjsko obdobje je nosilka zaščitenega imena in koncepta izobraževanja starejših, ki ga na nacionalnem nivoju širi že 30 let. Projekt vsebinskih mrež NVO je omogočil sistematično krepitev in povezovanje nevladnih organizacij področja ter oblikovanje trdne mrežne strukture. Pridobili smo obsežne analize o delovanju mreže, NVO ter o njihovih potrebah.
•V Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013-2020 (ReNPIO13-20) so vključene pobude mreže za spodbujanje delovanja in izkoriščanje potencialov NVO. 11 predlogov sprememb predpisov in razvojnih dokumentov,
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je priznalo Slovensko UTŽO kot eno od šestih nacionalnih združenj za izobraževanja odraslih in njeno delovanje letno sofinancira. Iz integralnega proračuna že tretje leto sofinancira tudi programe organizacij mreže za medgeneracijsko učenje. 6 zagovorniških akcij/iniciativ za javno upravo z namenom spodbujanja civilnega dialoga,
• Predstavniki najvidnejših NVO v izobraževanju starejših so oblikovali skupen priročnik za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v NVO izobraževanja starejših.

Analizirali smo potencial za medgeneracijsko učenje v NVO in na podlagi vprašalnikov, na katere je odgovorilo več kot 1000 oseb in 90 organizacij, podali zaključke o izjemnem interesu za prenos znanja tako iz starejših na mlade kot iz mladih na starejše.


Fotogalerija