KORAK – Kompetence za razvoj kariere


 

 

KORAK – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE 2018–2022 

Informiranje o projektu in svetovalne dejavnosti zaradi situacije s koronavirusom potekajo v času uradnih ur na daljavo, preko telefona ali preko spletnih aplikacij.

Informiranje in svetovanje v okviru projekta poteka v času uradnih ur:

ponedeljek in četrtek od 8:00 do 12.00, torek in sreda od 12:00 do 16:00

Elektronski naslov: Petra@balis.si  
GSM: 041 779 653

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta KORAK  – Kompetence za razvoj kariere 2018-2022 izvaja izobraževalne programe za boljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, manj izobraženih in manj usposobljenih. Je partnerica v konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018- 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Komu je projekt namenjen?

  • Zaposlenim, ki potrebujejo znanje s področja računalništva in digitalne tehnologije za lažje in učinkovitejše opravljanje delovnih nalog in za boljše sodelovanje v družbi.
  • Zaposlenim, ki potrebujejo znanje za temeljno sporazumevanje v angleškem jeziku za delovno in življenjsko uspešnost.
  • Zaposlenim, ki so starejši od 45 let in so manj usposobljeni ter nižje izobraženi.
  • Brezposelnim osebam, ki so starejše od 45 let.

Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti zaposlenih, tistih nad 45 let, ki so doslej imeli manj možnosti vključevanja v organizirano izobraževanje, zdaj pa si želijo izboljšati svoje znanje in spretnosti ter biti delovno še bolj uspešni.

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence udeležencev izobraževanja in usklajenost s potrebami trga. Pomemben cilj je povečati njihovo zaposljivost in mobilnost ter spodbuditi njihovo osebnostno rast in participacijo v družbi.

Izobraževanja in usposabljanja v okviru projekta za leto 2022

Vabila in urniki:

Izvedeni tečaji s pripadajočim gradivom v letu 2022:

Izobraževanja in usposabljanja v okviru projekta za leto 2021

Vabila in urniki:

Izvedeni tečaji s pripadajočim gradivom v letu 2021:

Izobraževanja in usposabljanja v okviru projekta za leto 2020

Vabila in urniki:

Izvedeni tečaji s pripadajočim gradivom v letu 2020: 

POMEMBNO!

Zaradi situacije s koronavirusom preklicujemo spodaj objavljene datume začetka Tečaja računalništva 1 in Tečaja računalništva 2. Nova datuma začetka tečajev še nista znana in bosta objavljena naknadno!

Zaradi zapolnjevanja mest v skupini objavljamo nov datum Začetnega tečaja računalništva 1: 16. marec 2020 – prestavljeno!

Izobraževanja in usposabljanja v okviru projekta za leti 2018 in 2019

Vabila in urniki:

Izvedeni tečaji  neformalnega izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje digitalnih kompetenc za leto 2019:

 Izvedeni tečaji  neformalnega izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO) za leto 2018 (izvedba v letu 2019):


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/