Forward Trainer


Projekt Forward Trainer je predvsem projekt, ki budi zavedanje o tem, da obstojajo težave z branjem in pisanjem in da se je moč z njimi spoprijeti. Projekt je nadgradil FORWARD, predhodni projekt partnerskih organizacij in koordinirajoče ustanove VOX.

Kaj

V času projekta FORWARD se je izkazalo, da ni dovolj preučevati zgolj učne strategije dislektikov/disleksikov, marveč morajo dislektiki/disleksiki in učitelji dobiti pripomočke za spoprijemanje z učnimi težavami in težavami branja in pisanja.

Posebni cilji projekta naslednji:

  • zbrati izkustveno znanje izobraževalcev, tistih, ki že pomagajo odraslim na tem področju,
  • spisati priročnik za učitelje, izobraževalce, mentorje kot vodilo za rabo različnih pedagoških in andragoških prijemov za boljše učenje vseh,
  • uporabiti projektne rezultate kot temelj vrste mednarodnih tečajev Grundtvig 3 in tečajev na nacionalni ravni,
  • zagotoviti širjenje rezultatov projekta, vključiti tečaj v kataloig tečajev,
  • širiti vedenje o rezultatih projekta na različne načine kot so: projektna spletna stran, projektna brošura, uporaba mrež partnerskih organizacij.

Ciljne skupine

Učitelji, izobraževalci, posredno pa tudi disleksiki sami.


Dejavnosti / metode / rezultati

Projektni partnerji so ustvarili tečaj, ki ga je moč uporabiti v posameznih državah ali mednarodno. Udeležencem tečaj daje posebno znanje, pa tudi moč, da se spoprimejo s težavami. Daje tudi pedagoško in andragoško znanje.  Vrhu tega smo v Sloveniji pripravili učbenik za visokošolske učitelje in pridali članke o nekaterih lastnih raziskavah na področju.  Inštitut za disleksijo, sekcija Slovenske UTŽO je rezultat projektov FORWARD in FORWARD TRAINER.


Podatki za stik

Prof. dr. Ana Krajnc

ana.krajnc@guest.arnes.si

Projekt Forward Trainer je bil deležen finančne podpore Evropske komisije.

Forward Trainer