RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

v okviru operacije Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc


Razpisujemo prosta delovna mesta v okviru operacije Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os: 10. znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«

V okviru projekta iščemo mentorje angleškega jezika. VEČ >>

Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe ali sodelovali preko pogodbe o sodelovanju za študijsko leto 2017/2018.

Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojih pošljite ali osebno dostavite najkasneje do 30. 5. 2017 na naslov: SUTŽO, Poljanska 6, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 7. 2. 2017