Projekt KORAK: Temeljne kompetence 2023-2029


 

 

Namen in cilj projekta

Namen projekta Temeljne kompetence je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina:

Odrasli, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ranljivim skupinam odraslih: nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj), aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni), tujci, zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni.

Opis projekta:

V okviru projekta bomo izvedli 10 neformalnih programov za pridobivanje digitalnih kompetenc: Začetni tečaj računalništva – Spoznajmo operacijski sistem Windows in Nadaljevalni tečaj računalništva v obsegu 40 pedagoških ur. V programe bomo vključili 120 udeležencev.

Rezultati projekta:

Izvedli bomo 10 programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, v katere bomo vključili 120 vseh udeležencev.

Trajanje projekta13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje v okviru projekta »Temeljne kompetence 2023–2029« kot konzorcijska partnerica izvaja neformalne izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih kompetenc.

Financer:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Finančna sredstva:

Vrednost projekta: 53.280,00 €, od tega EU sofinanciranje 21.312,00 €.

Izobraževanja in usposabljanja v letu 2024

Aktualna izobraževanja:

Tečaj računalništva, predvidoma septembra 2024.

Vabila in urniki 2024

Začetni tečaj računalništva

Podatki za stik: Petra Bališ, petra@balis.si, 01 433 20 90

 »Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, Prednostna naloga 6: Znanje in spretnosti ter odzivni trg dela, Specifični cilj ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.«