PROGRAMI ZA VPIS


ŠE JE ČAS ZA VPIS

Opozorite prijatelje, sorodnike, sodelavce. Večina študijskih mest je že oddanih, v posamezne programe/študijske skupine pa se je še moč vpisati do zapolnitve prostih mest.

ZA VPIS IN SVETOVANJE SMO VAM NA VOLJO

na sedežu UTŽO na Poljanski cesti 6, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure (ali najkasneje do 16.00 ure)

po telefonu: 01 433 20 90

po e-pošti: univerza3@siol.net

 

ŠTUDIJSKE SKUPINE, V KATERE SE JE ŠE MOGOČE VPISATI

 

Narava, znana neznanka: voda

Mentorica: dr. Staša Tome in strokovni sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Urnik: sreda, 15.30 do 17.00, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska ulica 1

V letošnjem študijskem letu se bomo posvetili vodi in njenemu pomenu: voda je vir življenja, je obče dobro, je temeljna pravica. Posvetili se bomo njeni vlogi v ekosistemih, njenemu kroženju v naravi. Posebno pozornost bomo  namenili  slovenskim, evropskim in svetovnim rekam. Spoznavali bomo vodne živali, njihove načine prilagoditve, povezanost rastlin z vodo, vpliv vode na oblikovanje površja in življenje ljudi. Kot v preteklih letih bodo tudi letos člani študijske skupine predlagali in izbrali zanimivosti, povezane z obravnavano temo in jih predstavili skupini. Na podlagi teh prispevkov bomo ob zaključku študijskega leta pripravili priložnostno muzejsko razstavo in z njo znanje predali drugim.

 

Človek in okolje: od biologije do kemije

Mentor: dr. Tomaž Rijavec

Urnik: sreda, 16.30 do 18.00, Poljanska 6, predavalnica 5

Program namenjamo spoznavanju znanstveno podprtih in preverjenih vsebin in prepoznavanju »nestrokovnih in nepreverjenih informacij«, zato bomo spodbujali kritično razmišljanje in kritičnost do informacij, ki jih prejemamo. Na začetku študijskega leta izberemo tematiko, o kateri bomo skupaj naredili raziskavo. V programu bomo odkrivali čim širši spekter področij od biologije, kemije, do fizike. Pri obravnavi tem bomo posvetili največ pozornosti temu, kako iskati informacije in kako ovrednotiti resničnost teh informacij na znanstven način. Nekaj primerov: Kako znanost preverja, kaj je res? Vpliv lune na življenje na zemlji? Ima luna res kak vpliv? Delovanje vulkanov. Kvalitetna prehrana. Kaj so primerne diete? Delovanje zdravilnih zelišč. Moderna medicina – ne smemo se je bati.

 

Trgi, ulice in stavbe okoli nas

Mentor: Meta Kutin

Urnik: četrtek, 14.30 do 16.00, Poljanska 6, predavalnica 4

V programu bomo razvijali zmožnost refleksije in kritičnega odnosa do prostora ter ostrili oko za grajene značilnosti prostora. O arhitekturi stavb bomo razmišljali skozi vidik trajanja stavbe. Pogovarjali se bomo o naslednjih temah: Ruševine – kako se arhitektura stavbe spreminja skozi čas. Vrtna umetnost: minevanje (cikličnost narave), zgodovina vrtov. Arhitektura pokopališč. Japonska arhitektura: razlike med vzhodom in zahodom. Uporaba čutov pri zaznavanju prostora. Vloga svetlobe in sence pri občutenju ambienta. Prenavljanje stavb: univerzalnost minimalizma.

 

Človek in njegove pisave (kaligrafija)

Mentorica: Marija Močnik

Urnik: sreda, 14.15 do 15.45, Poljanska 6, predavalnica 1

Program je namenjen spoznavanju razvoja pisave, družbenih razmerij, nastajanju knjige in spoznavanju pisav kot tudi praktičnemu učenju lepopisja. Teoretični del programa nas uvede v zgodovino pisave; spoznavali bomo, kako se je pisava razvijala, kakšna so bila družbena razmerja, ki se kažejo v starih kaligrafskih zapisih, kako je nastajala današnja oblika knjige. V praksi se bomo učili rimske kapitale in minuskule, prelepe karolinške pisave, tudi gotice in še nekaterih drugih pisav. Ob zvokih gregorijanskih spevov bomo počasi, natančno in umirjeno vlekli črke ali s čopičem risali iluminacije črk. Spoznali bomo zlatenje, se seznanili z nekaterimi vrstami papirja, razvijali bomo likovnost in željo po odkrivanju nekdanjih pisav v sodobnih zapisih: pisali bomo voščilnice, vabila, jedilne liste, koledarje … Ogledali si bomo tudi rokopise v Cistercijanskem samostanu Stična.

 

Geografija: slovenske pokrajine in njihove geografske značilnosti

Mentor: dr. Matjaž Geršič

Urnik: ponedeljek, 16.30 do 18.00, Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, predavalnica 1

Koliko poznamo Slovenijo, svojo deželo? Ali vemo, da zaradi svoje lege na stiku različnih geografskih enot spada med izrazite pokrajinske vroče točke Evrope? Ali poznamo vso pestro in bogato  pokrajinsko raznolikost Slovenije? Ta raznolikost pa ni pogojena samo naravno, pač pa se na ozemlju Slovenije stikajo tudi različne kulturne, jezikovne in zgodovinske sfere. Vse to in še več bomo spoznavali v programu slovenske geografije. Udeleženci se bodo seznanili tudi z geografijo kot znanostjo in področji njenega raziskovanja, spoznavali bodo osnovne zakonitosti posamezne pokrajinske prvine na planetu in njihovega medsebojnega součinkovanja. Izobraževalna srečanja v predavalnici bomo povezali z geografsko ekskurzijo.

 

Novinarstvo

Mentor: univ. dipl. novinarka Nevenka Železnik

Urnik: četrtek, 09.30 do 11.00, Fincommerce, Dunajska cesta 51, predavalnica 2

V programu spoznavamo različne zvrsti novinarskega poročanja, razvijamo kritičen odnos do medijev in njihovega poročanja, predvsem pa se učimo samostojnega pisanja novinarskih prispevkov. Napisane članke skupaj analiziramo. Poleg pisanja novinarskih člankov se učimo tudi fotografiranja. Udeleženci programa spoznavajo izrazno vrednost fotografije, ki poudari sporočilnost članka.  Teoretično in praktično spoznavanje različnih novinarskih zvrsti povezujemo s študijski obiski uredništev. V skupini se hkrati posvečamo tudi analizi aktualnih dogajanj doma in po svetu. Zaželeno je, da imajo udeleženci programa osnovno poznavanje dela z računalnikom (zlasti program Word), da imajo internet oziroma uporabljajo elektronsko pošto ter poznajo osnove fotografiranja.

 

Z znanjem do dejavnega in odgovornega državljanstva

Mentorica: dr. Alenka Oven

Urnik: zadnja sreda v mesecu, 10.00 do 11.30, Poljanska 6, dvorana

Zaradi pravnega neznanja in nepoznavanja pristojnosti ustreznih institucij smo državljani pogosto prikrajšani za pravice, ki nam pripadajo. Pomanjkanje znanja in informacij nam onemogoča, da bi delovali kot aktivni in odgovorni državljani, ki znajo in zmorejo uresničevati svoje pravice in skrbijo za izpolnjevanje svojih dolžnosti. V programu bomo spoznavali ustanove, namenjene pravnemu varstvu državljanov, njihove pristojnosti ter tudi različne vloge in obrazce za uveljavljanje pravic. Spoznali bomo tudi druge institucije, pomembne za naše vsakodnevno delovanje. Teme posameznih izobraževalnih srečanj: Varstvo osebnih podatkov. Gradbena zakonodaja. E-uprava. Uveljavljanje pravic na sodiščih. Socialne pravice starejših in njihova pravna zaščita. Del programa bo potekal v skladu z izraženimi interesi udeležencev programa.

 

Spoznavanje glasbene umetnosti

Mentor: asist. Peter Grum

Urnik: sreda, 14.30 do 16.00, CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 13

V programu poglabljamo poznavanje in razumevanje klasične glasbe, spoznavamo razvoj glasbenih oblik in zvrsti ter značilnosti posameznih glasbenih obdobij in skladateljskih opusov, razvijamo zmožnosti analitičnega poslušanja glasbe, predvsem pa doživljamo veselje in izpolnitev (čutno, čustveno, kognitivno, duhovno) ob poslušanju mojstrovin klasične glasbe. V letošnjem študijskem letu bomo nadaljevali s pregledom razvoja glasbene umetnosti v zgodnjem in visokem baroku (17. stol.). Spoznavali bomo vokalno-inštrumentalne zvrsti: baročna opera (začetki, Monteverdi, Rim, Benetke, Neapelj, Lully, Purcell), oratorij (Italija, Nemčija), vokalni cerkveni koncert, kantata (cerkvena, posvetna), protestantska kantata; inštrumentalne zvrsti in oblike; portrete in opuse posameznih skladateljev in posebej glasbo 17. stoletja na Slovenskem.

 

Ljubljana, moje mesto in svet okoli nas

Mentor: dr. Damir Josipovič

Urnik: sreda, 14.30 do 16.00, Poljanska 6, dvorana

Obravnavali bomo obletnice dogodkov, pomembnih za Ljubljano in Slovenijo: nastanek Države SHS, Kraljevine SHS; fašistična zasedba Primorske; združitev s Kraljevino Srbijo prinese ustanovitev Aleksandrove univerze v Ljubljani; Rapalska pogodba – trianonska pogodba in boj za ogrske dežele. Podrobno bomo spoznavali in analizirali podatke raznih štetij in popisov prebivalstva, ki so nepogrešljiv pripomoček pri razumevanju zgodovinskega razvoja mesta in dežele. Obravnavali bomo migracije – nova preseljevanja prebivalstva, podnebni begunci. Dotaknili se bomo tudi zgodovine slovenskega izseljevanja v Makedonijo, Vojvodino in Bosno. Nadaljevali bomo s predstavitvami četrtnih skupnosti in prostorskega razvoja Ljubljane, kjer bodo sodelovali tudi člani študijske skupine s svojimi izkušnjami. Preučili bomo tudi posebnosti nesnovne kulture na ljubljanskem območju (npr. posavsko štéhvanje). Program sledi tudi aktualnim družbenim dogajanjem na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Namen programa ni zgolj spoznavati aktualna dogajanja doma in po svetu, marveč tudi poglobljeno spoznavati in analiza ozadja teh dogodkov ter razvijati kritični pristop do njih.

 

Svetovne religije in verstva

Mentor: dr. Boštjan Plut

Urnik: ponedeljek, 8.45 do 10.15, MOL, Tabor, Rozmanova 12

Namen programa je spoznati pretekla in sodobna verstva in religije, obstoječe vire za posamezne religije, pomembne snovalce posamične religije, poglede na stvarjenje sveta. Poglobili se bomo v verske vsebine in prakse (obredi in rituali), ikonografijo in pogled na onostranstvo. V tem študijskem letu se bomo posvetili nastanku in razvoju islama ter spoznavali nadaljnji razvoj krščanstva. Poleg tega bomo obravnavali še postopen razvoj budizma in hinduizma, kot tudi manj poznane tradicije in religije, kot so bahaizem, voodo, ateizme itd.

 

Umetnostna zgodovina: od prazgodovine do antike

Mentor: Donovan Pavlinec

Urnik: torek, 15.15 do 16.45, Osnovna šola Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8, 2. nad., pred. št. 57

V programu bomo spoznavali zgodovino umetnosti skozi različna časovna obdobja, od prazgodovine do sodobnega časa. V letošnjem študijskem letu se bomo osredotočili na naslednje vsebinske sklope: rojstvo umetnosti (prazgodovina in jamsko slikarstvo, paleolitsko kiparstvo, neolitik, megalitska umetnost, stare kulture (umetnost mezopotamskega prostora in starega Egipta, Hetiti, Perzija …), klasična antika (grška in rimska umetnost). Cilj programa je spoznati bogato umetnostno preteklost skozi analizo velikih umetnostnih spomenikov.

 

Umetnost srednjega veka: gotika

Mentorica: Jaka Racman

Urnik: četrtek, 12.15 do 13.45, CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 13

V programu nadaljujemo s spoznavanjem umetnosti srednjega veka in sicer z gotiko. Spoznali bomo posamezne etape umetnostnega obdobja gotike, njene temeljne značilnosti in posebnosti. Seznanili se bomo s prepoznavnimi značilnostmi sloga gotike v stavbarstvu, kiparstvu in slikarstvu poznega srednjega veka.

Tematski sklopi: Gotska arhitektura: splošne, prepoznavne značilnosti in regionalne posebnosti. Gotsko kiparstvo: arhitekturno, oltarno, prostostoječe in javno kiparstvo ter filigranski zlatarski izdelki in pomembna zasebna naročila. Gotsko slikarstvo – stensko in tabelno slikarstvo, iluminirani rokopisi. Obravnava arhitekturnih, kiparskih in slikarskih tehnik poznega srednjega veka v povezavi z duhovno prenovo katoliške cerkve in zgodovinske, geopolitične okoliščine. Predstavitev posameznih ikonografskih posebnosti v povezavi s tem zgodovinskim obdobjem. Gotika v Sloveniji.

 

Renesansa v Dalmaciji

Mentorica: doc. dr. Rajka Bračun Sova

Urnik: petek, 10.00 do 11.30, MOL, Tabor, Rozmanova 12

V programu se bomo posvetili bogati in kulturno raznoliki umetnostni dediščini Dalmacije. Spoznali bomo, da se je del “italijanske” renesanse razvijal v Dalmaciji vzporedno z nekaterimi mestnimi središči Apeninskega polotoka. Vsebinski sklopi: Renesansa v območju Beneške Dalmacije (Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Korčula) in v Dubrovniški republiki. Vloga in naloge domačih mojstrov in v Dalmaciji delujočih italijanskih mojstrov – arhitektov, kiparjev, slikarjev. Jurij Dalmatinec, Andrija Aleši, Nikolaj Florentinec, Francesco Laurana/Frane Vranjanin, Giovanni Dalmata/Ivan Duknović in drugi. V Dubrovniku: Pietro di Martino in številni drugi umetniki (cerkve, kapele, palače, slike, kipi). Spoznavanje vsebin v predavalnici bomo nadgradili s študijsko ekskurzijo v Dalmacijo na pomlad 2019.

 

Barok na Slovenskem

Mentorica: doc. dr. Rajka Bračun Sova

Urnik: sreda, 10.00 do 10.45 ali sreda, 11.00 do 11.45 (in drugi termini), MOL, Tabor, Rozmanova 12

V programu spoznavamo baročno umetnost pri nas in v širšem evropskem kontekstu. Vsebine: sakralni prostori (baročna cerkvena arhitektura, altaristika, slike in druga oprema, romanja kot sestavina baroka), profani prostori (palače, dvorci, vrtne zasnove, mestne hiše), plemiči kot umetnostni meceni (npr. grof Ignacij Marija Attems), marijanska in svetniška ikonografija. Namen programa je razvijati pozitiven odnos do slovenske umetnostno-zgodovinske dediščine. Izobraževanje v predavalnici bomo povezali z ogledi zbirk v Narodni galeriji, študijskimi sprehodi po baročni Ljubljani in ekskurzijo v Radmirje in Gornji Grad.

 

Baročna umetnost v Evropi

Mentorica: Lea Rigler

Urnik: ponedeljek, 10.45 do 12.15, Poljanska 6, predavalnica 4

Obravnavali bomo baročno umetnost v Italiji, Španiji, Nemčiji, Franciji, Sloveniji in drugih deželah. Pri vsaki deželi nas najprej zanima, kako se je slog razvil lokalno, katere so njegove značilnosti in kakšne so bile politične in kulturne razmere, v nadaljevanju pa bomo spoznavali najbolj znane predstavnike tega obdobja: Bartolomé Esteban, Diego Velázquez, Johann Liss, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Charles Le Brun, Franc Jelovšek, Fortunat Bergant in mnogi drugi. Po končanem pregledu slikarstva se bomo posvetili baročnemu kiparstvu in baročni arhitekturi. Namen programa je spoznati zgodovinsko obdobje in značilnosti baročne umetnosti, tako da lahko študenti sami prepoznajo slog in razumejo, na kakšnih osnovah se je razvijala baročna umetnost in kaj sporoča.

 

Umetnost 20. stoletja na Slovenskem

Mentorica: doc. dr. Rajka Bračun Sova

Urnik: ponedeljek, 8.45 do 10.15, CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 13 ali torek, 13.30 do 15.00, Poljanska 6, dvorana

V preteklem študijskem letu smo poglobljeno spoznali slovenski impresionizem kot začetek slovenske moderne umetnosti. Letos pa bomo spoznavali umetnost med obema vojnama, zlasti ekspresionizem.  Posvetili se bomo portretistiki Vena Pilona, kmečkemu žanru Franceta Kralja in Toneta Kralja, ekspresionistični grafiki (Božidar Jakac, Miha Maleš, Veno Pilon) ter ostalemu kiparstvu in slikarstvu (Ivan Čargo, France Mihelič, Maksim Sedej). Ikonografske tematike, ki so jih umetniki obravnavali v tem času, se nas bodo osebno dotaknile. Zanimala nas bo tudi sakralna umetnost Toneta Kralja na Primorskem. Izobraževanje v predavalnici bomo povezali z ogledi zbirk Moderne galerije in Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC) ter študijsko ekskurzijo na Primorsko (sakralna dela Toneta Kralja).

 

Simbolika v likovni umetnosti

Mentor: Jaka Racman

Urnik: torek, 10.45 do 12.15, CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 13

Obravnavali bomo posamezne simbole in posebne ikonografske motive, ki so iz mitoloških, bajeslovnih, zgodovinskih ter svetopisemskih virov našli pot v likovno umetnost in so v njej (vse)prisotni tudi v našem prostoru. Spoznavali bomo bogato simboliko živali in rastlin ter vsebinskim sklopom dodajali razširitve s področja simbolike barv, števil, zodiakalnih znamenj in mitoloških zgodb velikih civilizacij starega veka ter njihovim neločljivim prepletanjem s sodobno (pop)kulturo. Izobraževalna srečanja o razvoju, vlogi in pomenu simbolov v likovni umetnosti potekajo že nekaj let, a so vsako študijsko leto tematsko zaokrožena, zato se lahko študijski skupini pridružijo tudi novi člani.

 

Ikonografija

Mentor: Miloš Mahorčič

Urnik: četrtek, 11.30 do 12.15, ali četrtek, 12.30 do 13.15 (in drugi termini), MOL, Tabor, Rozmanova 12

V prvih dveh mesecih študijskega leta bomo zaključili s krščansko ikonografijo in program nadaljevali s spoznavanjem antične ikonografije. Za osnovo nam bodo služili antični miti in legende, ki so največkrat upodobljeni v kiparskih in slikarskih delih. Pri tem se bomo naslonili na znanje študentov, ki so ga pridobili na študijskih obiskih muzejev in galerij v Sloveniji in Evropi. Poleg antične ikonografije bomo preučevali tudi izbrane  zgodovinske motive (Kleopatrina smrt, Konstantinova bitka …) in literarne motive (Odiseja, Iliada …), ki se pojavljajo v umetniških delih. Udeleženci programa se usposobijo za prepoznavanje in razumevanje ikonografskih motivov in vsebine likovnih del, ki jih srečujejo na samostojnih obiskih  kulturnozgodovinskih spomenikov.

 

Umetnostna zgodovina – drugi programi: različne vsebine, različni mentorji, različni termini

 

Zgodovina Rusije

Mentor: Miloš Mahorčič

Urnik: torek, 8.30 do 9.15 (in drugi termini), MOL, Tabor, Rozmanova 12

Rusija je bila in je še danes ena najpomembnejših držav v Evropi in naši bližini, zato je pomembno, da bolje razumemo njeno preteklost in si s tem znanjem pomagamo razložiti današnje dogodke. V programu nadaljujemo s spoznavanjem zgodovine Rusije, ki smo jo začeli obravnavati ob zaključku  preteklega študijskega leta (Skiti, Sarmati, stari Slovani). Nadaljevali bomo s Hazari in nastankom Kijevske Rusije in Zlato hordo. Sledi spoznavanje obdobja razvoja Moskve in nastanek imperija s prvimi carji. Predavanja bodo obogatena z mentorjevim avtorskim slikovnim gradivom. Med predavanji bomo posebno pozornost namenili povezavam med Slovenijo in Rusijo ter medsebojnim vplivom. Mentor pripravi za udeležence programa interno učno gradivo s povzetki vseh predavanj in slikovnim gradivom.

 

Svetovna zgodovina: Evropa v srednjem veku

Mentorica: Ana Jevševar

Urnik: četrtek, 10.30 do 12.00, CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 4

V programu spoznavamo Evropo v obdobju visokega in poznega srednjega veka: Novi prišleki – prihod Madžarov v Panonsko nižino. Novi evropski sveti kraji – Santiago di Compostella. Križarske vojne. Univerze in redovniki – sv. Tomaž Akvinski, sv. Frančišek Asiški. Spopad papežev in Hohenstaufovcev. Francija in Anglija, rast nacionalnih skupnosti – stoletna vojna. Bonifacij VIII. in začetek krize v Cerkvi. Gospodarski in družbeni razvoj v poznem srednjem veku. Politika in politična družba v času vojn. Avignon, razkol v Cerkvi, koncili. Evropa in neverniki. Ljudska kultura. Denar in listine. Romanja. Ugled in šibkost nemškega cesarja. Srednjeveški kralji. Človek po božji podobi, krščanski humanizem. Rojstvo Evrope preganjanja. Preganjanje Judov. Lepa Evropa mest in univerz. Evropa trgovcev. Italija in Hansa. Uspeh šol in univerz. Velike književne umetnine.

 

Zgodovina – drugi programi: različne vsebine, različni mentorji, različni termini

 

Dom, kultura bivanja, oprema in prenova

Mentorica: Barbara Železnik Bizjak

Urnik: četrtek, 14.15 do 15.45, Poljanska 6, dvorana

Program namenjamo spoznavanju sodobnih bivalnih trendov, spoznavanju osnovnih metod za načrtovanje notranje opreme, razvijanju estetskih meril, kritičnosti, analitičnosti in odnosa do bivalne kulturne dediščine. Iskali bomo odgovore na vprašanje, ali vemo, kaj hočemo in kaj potrebujemo v prostoru? Spoznavali bomo bivalno kulturo skozi zgodovino: stari vek, antika, srednji vek, oživitev v renesansi in naslednjih obdobjih, viktorijanska doba v Veliki Britaniji, prelom stoletja, art nouveau, modernizem – art deco. Preučevali bomo opremljanje s stilnim pohištvom, japonsko hišo, bivalno kulturo po drugi svetovni vojni itd. Obiskali bomo tudi pohištveni sejem na Gospodarskem razstavišču in druge dogodke v povezavi z vsebino programa.

 

Restavratorstvo

Mentor: mag. Ljubomir Zidar

Urnik: ponedeljek, 16.30 do 18.00, Poljanska 6, predavalnica 2

Restavratorstvo je izziv, ki ga človek nosi v sebi, ko odkrije doma na podstrešju predmet, ki ga je načel zob časa, pa bi ga rad ohranil kot spomin na svoje prednike ali zaradi njegove lepote. Izobraževanje iz restavratorstva vsebuje spoznavanje osnovnih pojmov (konservatorstvo, restavratorstvo, obnova), razlago problemov staranja in propadanja materialov ter možnosti preprečevanja le-tega, obravnavo različnih  materialov (kamen, les, kovine, papir, tekstil) od pridobivanja surovin do obdelave in spoznavanje tehnik restavriranja. Člani študijske skupine pridobijo v programu teoretične osnove restavratorstva in skozi študijske obiske na terenu osnovni vpogled v tehnike restavriranja.

 

Keramika

Mentorica: Lučka Šićarov

Urnik: četrtek, 12.45 do 15.00 (in drugi termini), JSKD, Beethovnova 5, likovni atelje

Namen programa je vzbuditi veselje do oblikovanja in izdelave keramike, razvijati samostojno ustvarjanje in preizkušanje novih oblik, razviti občutljivost za barve in oblike. Predmeti iz gline tako zaživijo v svojih raznolikih razsežnostih. V uvodnem delu programa se bomo posvetili osnovnim lastnostim gline in tehnikam oblikovanja ter izdelovanju uporabne keramike enostavnih oblik, v nadaljevanju sledijo večje forme.  V tem študijskem letu bomo ustvarjali uporabne keramične izdelke:  ptičje hišice,  česnik, čebulnik,  novoletne dekoracije, cvetlični lonec, čajnik, skodelice, pekače, keramične torte, stojala za torto, nakit.

 

Čudoviti svet križank in ugank

Mentor: Štefan Markovič

Urnik: vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu, 12.45 do 14.15, predavalnica 3

Ugankarstvo mnogi dojemajo kot prostočasno dejavnost, kot dejavnost, ki ni ‘resna’ izobraževalna dejavnost. Vendar tako menijo le tisti, ki ugankarstva ne poznajo od blizu. Ugankarstvo se namreč vrašča v lokalno, nacionalno ali svetovno kulturo. Nekatere uganke so obče in v nekaterih igrah, kot je denimo japonski sudoku, ni kulturnih pregrad. Številke in igre so do neke mere v vseh kulturah in jezikih enake. V sestavljanju ugank in drugih miselnih iger razvijamo kognitivne sposobnosti, zmožnost načrtovanja, kombinatorike in odločanja; tiste miselne procese torej, ki so prenosljivi na vsa področja življenja.

 

Jezikovno izobraževanje na začetni stopnji

Francoščina, Portugalščina

 

Jezikovno izobraževanje na različnih nadaljevalnih stopnjah

Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Kitajščina, Latinščina, Nemščina, Portugalščina, Ruščina, Španščina

 

Računalniško izobraževanje in spoznavanje novih tehnologij

na začetni in nadaljevalnih stopnjah

Mentorja: Robert Mlakar, Miha Kržič

Kdaj: termin je odvisen od izbranega programa

Kje: Poljanska 6, računalniška predavalnica

Računalniki in pametne naprave niso zgolj domena mlajših generacij, tehnologija pripada vsem. Številni študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje vešče uporabljajo obstoječe tehnologije in se z veseljem učijo uporabe novih. Nekateri med njimi so začeli z učenjem računalništva kot popolni začetniki, spet drugi želijo nadgraditi svoje znanje s spoznavanjem vse bolj naprednih tehnologij. V zadnjih letih ugotavljamo, da se potrebe naših študentov spreminjajo, zato smo pripravili raznoliko paleto vsebin: od utrjevanja programov, kot so Word in sorodni programi, dela z elektronsko pošto in internetom do naprednejših programov za osebni računalnik kot je obdelovanje fotografij, uporaba socialnih omrežij ter naprednejša uporaba pametnih telefonov in tablic.  Poudarek bomo dali predvsem naslednjim vsebinam: spoznavanje in utrjevanje uporabe operacijskega sistema Windows 10, pisanje in urejanje besedil, računalniška predstavitev (‘power point’), uporaba interneta, družbena omrežja, delo z glasbo, nameščanje brezplačnih programov, uporaba pametnih telefonov in tablic, uporaba Google oblačnih storitev, fotografiranje in urejanje fotografij na različnih zahtevnostnih stopnjah.