Tečaj komunikacijskih veščin


 

Začetek tečaja: sreda, 20. 2. 2019, ob 13.30 uri do 16.20
Lokacija: Tiskarsko središče, Slovenčeva ulica 19, Ljubljana
Trajanje: 40 šolskih ur (predvidoma do 24. 4. 2019)

POGOJI ZA VPIS

  • Starost 45 let ali več
  • Največ dokončana srednješolska ali nižja izobrazba
  • Za zaposlene podjetja Delo d. o. o.

Česa se boste naučili na tečaju komunikacije?

Na tečaju se boste naučili, kako zvišati učinkovitost in samostojnost pri delu ter osebno uspešnost. Naučili se boste, kako doseči, da vas drugi upoštevajo, kako sodelovati s sodelavci, kako vzpostaviti dobre odnose z najbližjimi, kako reagirati v stresnih situacijah, spoznali boste medgeneracijske razlike, osebnostne lastnosti ter izvedeli, kako komunicirati z različnimi karakternimi lastnostmi sogovornika. Spoznali boste tudi veščine pasivnega in aktivnega poslušanja, kaj nam o drugih in sebi pove govorica telesa, kako učinkovito upravljati s časom ter razvili pogajalske veščine za osebne potrebe in potrebe na delovnem mestu.

Za vpis ali več informacij pišite na petra@balis.si ali pokličite na 041 779 653.

Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.