Komunikacijske veščine – učinkovito sporazumevanje s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci


MIZSEvropski socialni sklad

 

 

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni.

Cilji programa so razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito komunikacijo s strankami, sodelavci in poslovnimi partnerji. Udeleženci se seznanijo s strategijo učinkovite komunikacije, s poslovno komunikacijo, različnimi načini reševanja konfliktov, aktivnim poslušanjem in razumevanjem sporočil nasprotnika, pomenu telesne govorice in pozitivne komunikacije v skupini, s ciljem objektivnega, verodostojnega komuniciranja in reševanja problemov ter izogibanju subjektivnim ocenam vedenja.

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

  • Sposobnost učinkovitega komuniciranja na delovnem mestu,
  • Zaradi višanja samozavesti in samopodobe sposobnost samostojnejšega opravljanja delovnih zadolžitev,
  • Uporabo orodij in tehnik pogajanja pri komuniciranju s sodelavci, vodji in strankami,
  • Sposobnost obvladovanja čustev in reševanja konfliktov na asertiven način,
  • Višanje retoričnih sposobnosti z namenom učinkovitejšega komuniciranja,
  • Uporaba orodij za optimiziranje dela in časa, višanje delovne učinkovitosti,
  • Uporaba orodij za premagovanje stresa.

Izvedbe programov leto 2017
Skupina 1: 8. 11. 2017 – 13. 12. 2017

V program v letu 2017 je bilo vključenih 15 udeležencev, vsi udeleženci so program uspešno zaključilo, vsi so bili starejši od 45 let.

Program je bil izveden v prostorih podjetja JUB, d.o.o., v Dolu pri Ljubljani.

Vsi udeleženci so dobili GRADIVO >>.

Kontakt:
Petra Bališ, + 386 41 779 653, petra@balis.si;

Vodja konzorcija:
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

Usposabljanja so potekala v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih kompetenc Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s ciljem izboljšanja temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/