Rastlinstvo Slovenije


V programu spoznavamo pestrost rastlinskega sveta okoli nas, različna okolja in njihov vpliv na rastline in obratno ter preplet rastlinskega sveta in človekovega delovanja. Naučimo se prepoznati in razumeti rastlinske vzorce v posamezni pokrajini, spoznavamo  značilnosti rastlinskih vrst in pestrost rastlinskega sveta okoli nas. V študijskem letu 2019/20 bomo obravnavali floristične značilnosti Slovenije po šestih fitogeografskih območjih: preddinarsko, subpanonsko, predalpsko in alpsko območje.