Rastlinstvo Slovenije: habitati, rastišča, združbe


V programu spoznavamo pestrost rastlinskega sveta okoli nas, različna okolja in njihov vpliv na rastline in obratno ter preplet rastlinskega sveta in človekovega delovanja. V študijskem letu 2018/19 bomo nadaljevali s celovitim pregledom florističnih značilnosti Slovenije po šestih fitogeografskih območjih: submediteran, dinarske visoke kraške planote in kraška podolja, flora Dolenjske in Bele krajine, subpanonsko fitogeografsko območje, predalpski svet in floristika visokogorja (Alpe).