Rastlinstvo Slovenije (Flora Carniolica)


V uvodnem delu programa bomo spoznali pregled slovenske botanike, osnove rastlinske morfologije in taksonomije, seznanili se bomo z redkimi, ogroženimi in zavarovanimi rastlinami v Sloveniji ter projektom Natura 2000, spoznali bomo endemično floro Slovenije. Po uvodu bomo spoznavali floro Slovenije po fitogeografskih območjih: submediteransko območje, dinarske visoke planote in podolja, preddinarski svet, subpanonsko območje, predalpsko območje in zaključili s pregledom visokogorja (alpsko fitogeografsko območje). V nadaljevanju se bomo posvetili še naslednjim vsebinam: osnovne podnebne,  geološke in pedološke značilnosti rastišč, gozdne združbe Slovenije, travniške združbe Slovenije, mokrišča in barja. Poleg spoznavanja rastlin nas bodo zanimala vsa naravoslovna področja, povezana z vegetacijo.